امروز : 11 خرداد 1399::06:23
کد خبر : 2683
جمعه 24 دي 1395 - 14:59

سلسله مطالب پایگاه تیه در معرفی کتابهای یهودپژوهی و صهیونیسمشناسی و یهود در قران(102)

معرفی کتاب «یهود و صهیونیسم از منظر قرآن»

پایگاه صهیونپژوهی تیه: یهودیان افراطی از دشمنان دیرینه اسلام به شمار می رود و با رسول گرامی اسلام به جنگ برخاستند و با مشرکان و کفار قریش دست به توطئه های مختلفی زدند. اکنون نیز که قرنها از رسالت پیامبر خاتم می گذرد، اسرائیل یکی از دشمنان سر سخت دنیای اسلام است. صهیونیسم که همان یهودیان افراطی هستند، اکنون کشور فلسطین را اشغال کرده اند و با کمک قدرتهای بزرگ و از جمله آمریکا با مسلمانان به جنگ برخاسته‌اند.

استفاده از آموزه های قرآنی برای فهم یک منش

معرفی کتاب «یهود و صهیونیسم از منظر قرآن»

به گزارش خبرنگار سرویس قرآن و معارف پایگاه صهیونپژوهی تیه، کتاب یهود و صهیونیسم از منظر قرآن نوشته هادی آجیلی و با ویراستاری ادبی محمد رضا موسوی سال 1390 توسط انتشارات دانشگاه امام صادق منتشر شد. وی استاد دانشگاه و از اعضای هیئت علمی دانشگاه می باشد. آثار و مقالاتی در عرصه روابط بین الملل به چاپ رسانده که در زمینه سیاسی است.

هدف از پژوهش

هدف از این پژوهش عبارت است از: 1- استفاده از آموزههای قرآنی درعرصه سیاست 2- شناخت دقیق تر و ماهوی صهیونیسم مستندبه قران 3- تقویت جریان مطالعات قرآنی با هدف نیل به بهرههای عملیاتی 4- پیشنهاد راهکارهای عملی برای سیاستهای عملی جمهوری اسلامی ایران در مقابل رژیم صهیونیستی.

ازجمله منابعی که نویسنده از آنها استفاده کرده است میتوان به بذرهای توطئه اثر حسین ابوترابیان، تفسیر جامع اثر سید ابراهیم بروجردی، سیر تحول قرآن اثر سید محمد مهدی جعفری، تفسیر المیزان، دنیا بازیچه یهود اثر سید محمد شیرازی و... اشاره کرد. این کتاب با لحن فصیح برای دانشجویان و پژوهشگران وحتی افراد عامی که مشتاق مطالعه در رابطه با یهود هستند، بسیار مناسب میباشد.

دغدغه اصلی نویسنده برای نوشتن کتاب

نگارنده در این اثر پاسخ به سوالات ذیل را دغدغه اصلی تالیف دانسته است:

سوال اصلی: پدیده صهیونیسم بر اساس ویژگیهای منفی قوم یهود در قرآن چگونه تحلیل میشود؟

سوالات فرعی: 1- ویژگی های منفی قوم یهود در قرآن چیست؟ 2- ویژگی های منفی پدیده صهیونیسم چیست؟ 3- نوع ارتباطات پدیده صهیونیسم و یهود معرفی شده در قرآن چگونه تحلیل و معرفی میشود؟ 4- بر اساس ویژگیهای مذکور، سیاست عملی جمهوری اسلامی ایران درمقابل صهیونیسم چگونه باید باشد؟

 

تیه / دشمن شناسی / یهود / صهیونیسم

 

مفروضات حاکم بر این اثر

مفروضات حاکم بر تحقیق عبارتند از: 1- قوم یهود در قرآن کریم با ویژگیهای منفی و مثبت معرفی شدهاند. 2- صهیونیسم معادل کامل یهود نیست، لذا هم صهیونیسم غیریهودی و هم یهودی غیرصهیونیست داریم. رویکرد مورد نظر در این نوشتار، فهم دیدگاه آیات قرآن سپس بر اساس آن دیدگاه به سراغ فهم و درک واقعیات رفتن، یعنی تطبیق واقعیات با قرآن است. در این کتاب سعی نویسنده بر آن است که با الگوگیری ازنحوه برخورد قرآن کریم با مسئله یهود، بتوان مسئله صهیونیسم را تبیین و تحلیل کرد. این کتاب در شش فصل به سوالات اصلی و فرعی تحقیق پاسخ داده و فرضیات خود را به اثبات رسانیده است.

فصل اول: مقدمه

در این فصل مولف به بیان کلیات تحقیق، هدف و دغدغههای خود، بیان سوالات مدنظر، مفروضات و به طورکلی یک نمایه از آنچه که خواننده در پیش رو دارد، بیان میکند.

فصل دوم: ویژگیهای منفی قوم یهود در قرآن

در بررسیهای صورت گرفته در قرآن کریم، میتوان به سه دسته از آیات در مورد قوم یهود اشاره کنیم: دسته اول، آیاتی هستند که صرفا به تاریخ تحول قوم بنی اسرائیل پرداخته است و موضع گیری خاصی نداشته است. دسته دوم، آیاتی هستند که به صفات و ویژگیهای مثبت و مطلوب در مورد قوم بنی اسرائیل بیان کردهاند و اما دسته سوم؛ آیات حاوی ویژگیهای منفی است. در این فصل به 176 آیه شامل 65 صفت منفی قوم یهود اشاره شده است که این ویژگیها به چهار دسته عقیدتی، ایمانی (مثل کفر و بی ایمانی)، اجتماعی (مثل نژادپرستی، بخل، نفاق)؛ اقتصادی (مثل رباخواری) و سیاسی (مثل خیانت وجاسوسی) تقسیم گردید. که به طور کلی دیدگاه قرآن کریم نسبت به یهود منفی است و این نظر منحصر به یهودیان مدینه و زمان نزول قرآن نیست.

فصل سوم: ویژگیهای پدیده صهیونیسم

مکتب صهیونیسم بیشترصبغه سیاسی دارد و به نوعی تفسیر سیاسی تورات است. این مکتب اساس تشکیل دولت اسرائیل به شمار میآید و یکی از عوامل مهم پیدایش صهیونیسم خوی نژادپرستی یهودیان و نیز غلبه فضای ناسیونالیسم در اروپای قرن نوزدهم بوده است. هدف اصلی این مکتب جمع آوری یهودیان از سراسر دنیا و تشکیل دولت و جامعه یهودی است. این دولت که اسرائیل نام دارد، به عنوان نماد فرهنگ و تمدن غرب و تامین کننده منافع آن در خاورمیانه به شمار میآید. در این فصل، در مجموع 26 صفت برای صهیونیسم ذکر گردید که همگی مشابه صفات یهود مذکور در قرآن میباشد.

 

تیه / دشمن شناسی / یهود / صهیونیسم

 

فصل چهارم: ارتباط هویتی میان صهیونیسم و یهود

با توجه به ویژگیهای قوم یهود و ویژگیهای صهیونیسم و تایید ارتباط هویتی میان این دو پدیده، میتوان بیان کرد که برخی از این صفات به صورت مستمر در تمام مقاطع تاریخ یهود دیده شده و برخی از آنها وابسته به فراهم شدن زمینه ظهور و بروز آنها بوده است. ازدسته اول صفات عقیدتی و ایمانی به عنوان مثال در مورد استمرار صفت کفر و بی ایمانی است که «آبا ابان» صهیونیست اعتراف میکند: هیچ وقت عقاید مذهبی خالص و منزه در بین بنی اسرائیل وجود نداشته است.. بت پرستی در میان بنی اسرائیل و پرستش خدای بعل معروف و مشهور است.

از دسته دوم صفات (اجتماعی): 1- نژادپرستی 2- رواج فساد در زمین 3- قساوت قلب و جنایت کاری از صفات مشترک این دو گروه می باشد؛ از دسته سوم صفات (اقتصادی): 1- دنیا پرستی: یهود هدف اساسی خود را دستیابی به زیورهای دنیایی انتخاب کرده و چون مطلوب نهایی او همان دنیاست، جهت رسیدن به آن تمام ارزشهای والای انسانی را زیر پا میگذارد و عامل تفرقه و نفاق در میان سایر انسانها میشود؛ همچنین روحیه مال اندوزی صهیونیستها و ربا خواری و نفع پرستی همیشه در طول تاریخ بارزترین خصیصه این قوم بوده که در هر شرایطی آن را حفظ نموده است.

فصل پنجم: اصول سیاست عملی جمهوری اسلامی ایران در قبال پدیده صهیونیسم و اسرائیل بر اساس الگوی پیشنهادی قرآن

جمهوری اسلامی ایران که بر پایه دین مبین اسلام، رهنمودهای قرآن، احادیث و قانون اساسی به وجود آمده است، دارای اصول و مبانی فکری-عقیدتی خاصی است که هویت آن را نیز شکل میدهد. در این فصل به طور اخص به آنچه که از اندیشهها و منویات حضرت امام و...استنباط میگردد و انگیزههای انقلاب اسلامی و اهداف جمهوری اسلامی را شکل میدهد، می پردازد. از جمله این انگیزهها و اهداف که مرتبط با مسئله صهیونیسم و اسرائیل هستند، میتوان به مبارزه با ظلم و بی عدالتی، مبارزه با استکبار جهانی، احیای اسلام ناب محمدی (ص) بیداری و آگاهی مسلمانان در برابر استعمار و استثمار، اشاره کرد.

با توجه به لزوم الگوگیری از سیره نبوی، میتوان موضع گیری جمهوری اسلامی را در برابر اسرائیل بر اساس برخورد پیامبر  با یهود «بنی قریظه» و یهود «خیبر» استوار کرد، به دلیل آنکه رفتارهایی را که موجب برخورد شدید پیامبر با یهودیان شده بود،کشور اسرائیل درجهان اسلام مرتکب شده و هویت آنها بر اساس نمونههای عینی و بیان قرآن کریم آشکار میباشد و از جمله اصول قرآنی که  مرتبط به موضع گیری جمهوری اسلامی در برابر این دو پدیده؛ میتوان اصل عدم اعتماد، اصل مبارزه و تعارض، اصل احتیاط، اصل عدم مودت و قطع رابطه را نام برد.                                                     


منبع : اختصاصی پایگاه جامع صهیون پژوهی تیه
کد خبرنگار : 12
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

اردو
تبلیغ کانال
ویژه نامه روز قدس
صوت
فیلم
کاریکاتور
اینفوگرافی
اخبار
پربازدیدترین
پیشنهادسردبیر
همایش ها
محصولات
اساتید